G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Značaj koji ima životno osiguranje za sve generacije ljudi i njihovih porodica

Saradnja sa osiguravajućim društvima zasniva se na međusobnim pravima i obavezama u kojima je cilj zaštititi interese klijenata, povećati stepen bezbednosti na viši nivo i umanjiti moguće posledice dejstva određenih pojava, sila i rizika. Kada to nije izvodljivo, osiguravajuće kompanije postaraće se da se prouzrokovana šteta licu, njegovoj imovini ili drugim osobama nadoknadi efikasno, lako i u kratkom vremenskom roku.

Životno osiguranje predstavlja vrstu usluga koje pružaju profesionalne, iskusne i uvek ljubazne kompanije, specijalizovane za ovaj tip poslova sa ciljem obezbeđivanja kako sadašnjosti, tako i budućnosti klijenata i njihovih porodica. Postoji nekoliko modaliteta koje može imati ova vrsta osiguranja, a prednosti i dobre strane nižu se u svakom trenutku ugovaranja, bez obzira na konkretan odabir varijateta usluga.

Životno osiguranje pruža efikasno pokriće rizika svakom klijentu i budućim generacijama

U modernom dobu život karakteriše izuzetno dinamičan tempo, veliki broj poslovnih obaveza i često nedostatak slobodnog vremena, zbog čega je važno obezbediti osiguranje života. Sa tog aspekta, životno osiguranje predstavlja kategoriju usluga koje pružaju društva, i može biti orijentisano ka pokriću štete u slučaju nesrećnih okolnosti – smrti osiguranika, bolesti, povrede i sličnih nepovoljnih stanja. Tada se članovima porodice isplaćuje osigurana suma, koju je klijent uplaćivao određeni vremenski period kao premiju, uz pripisanu dobit koja je na visokom nivou, a najčešće prvobitno izražena u procentima.

U takvim okolnostima članovi porodice, ili sam osiguranik dobijaju sumu novca koja može pokriti značajne troškove nastale u vezi sa nesrećnim spletom okolnosti. Pored toga, životno osiguranje može biti i oblik štednje za budućnost i nove generacije, odnosno takva vrsta podrazumeva ulaganje novca danas i podizanje nakon određenog broja godina sa visokim bonusima, dobiti i drugim pogodnostima. To je način prave štednje za ulaganje novca u budućnosti, odnosno pokriva se rizik finansijski lošeg materijalnog stanja do kojeg može doći u određenom vremenu.

Životno osiguranje predstavlja kvalitetan oblik štednje za budućnost

Već je istaknuto da životno osiguranje može biti način štednje, odnosno efikasno pokriva rizike u slučaju lošeg materijalnog stanja, gubitka posla, nedostatka novca ili prosto zarade u budućnosti. Funkcioniše slično kao i štednja u bankama, s tim što ugovaranje sa osiguravajućom kompanijom može doneti niz pogodnosti, visokih stopa dobiti, specijalnih ponuda i dodatnih ušteda, posebno postojećim, odnosno lojalnim klijentima.

Štedno životno osiguranje podrazumeva odricanje od novca u sadašnjosti, radi dobijanja znatno više sume novca za doživljeni broj godina, u budućnosti. Ugovara se za određeni vremenski period i premije se mogu uplaćivati u ratama ili odjednom, dok se svi elementi ugovora dogovaraju sa osiguravajućim društvom i u najvećoj meri su izraz volje i mogućnosti klijenta. Nakon proticanja vremena na koje je zaključen ugovor o štednom životnom osiguranju, klijentima se isplaćuje osigurana suma i sve predviđene dobiti, bonusi i drugi definisani iznosi, koji se može ulagati prema potrebama i željama.

Životno osiguranje predstavlja kategoriju usluga koje pružaju profesionalne kompanije, kao izuzetno značajan i koristan segment pokrića rizika, zaštite i pouzdanog pogleda u budućnost. Može se ugovoriti za pokriće rizika smrti osiguranika ili drugog nesrećnog spleta okolnosti, ali i kao način sigurne štednje za buduće vreme, nove generacije i kvalitetna ulaganja.

Categories: Život

Tags: