G17Plus – business portal

Vesti iz business sveta

Životno osiguranje – mogućnost pokrića rizika kao i štednje za budućnost

Jedno od najvažnijih osećanja u životu jeste opuštenost, rasterećenje i odsustvo stresa. Kako je upravo stres važan činilac brojnih tegoba i zdravstvenih problema, svaki vid aktivnosti, biznisa i relaksacije koji će otkloniti svaku nelagodnost, strepnju i strah, idealan su način da čovek bude zdrav i vitalan. Upravo su usluge osiguravajućih društava šansa da se pokriju rizici i umanji stres.

Životno osiguranje predstavlja inovativnu uslugu koju pružaju savremene osiguravajuće kuće, u cilju umanjenja i potpunog eliminisanja rizika usled nesrećnog spleta okolnosti, smrtnog ishoda, bolesti i drugih tokova koji nose brojne probleme. Pored takvih rizika, životno osiguranje danas predstavlja i način štednje za budućnost, na način da se obezbeđuju generacije mladih, čuva novac za investiranje, potrošnju i razne druge potrebe.

Pokriće rizika životnih nesrećnih okolnosti – životno osiguranje u „riziko“ varijanti

Da bi se obezbedilo životno osiguranje, zainteresovani klijenti društava prvobitno podnose zahtev i dobijaju sve potrebne informacije, a nakon toga sledi potpisivanje ugovora, dobijanje polise i određivanje dinamike isplate definisane premije. Kada se razmatraju svojstva „riziko“ opcije ugovaranja, ovakva usluga podrazumeva isplatu nadoknade članovima porodice usled smrti osiguranika, kao i u slučaju bolesti, nezgode i povrede, što zavisi od konkretnog ugovora.

Uz „riziko“ životno osiguranje koje se smatra osnovnim, mogu se ugovoriti i neke druge srodne usluge koje nudi osiguravajuća kompanija. Premija osiguranja u ovoj varijanti zavisi od starosti osiguranika, zdravstvenog stanja, nivoa prihoda i mnogih drugih karakteristika. Brojne iznenadne i nesrećne okolnosti mogu imati pokriće uz životno osiguranje, ali ukoliko do osiguranog rizika ne dođe, novac se ne isplaćuje, kao i kod najvećeg broja srodnih usluga ovih kompanija.

Investicija za budućnost i nove generacije – životno osiguranje u obliku štednje

Pored „riziko“ varijante, životno osiguranje može biti u vidu kvalitetne štednje za buduće dane. U ovoj opciji, ugovara se uplata premije osiguranja za određeni broj godina, u skladu sa mogućnostima osiguranika. Nakon protoka vremenskog perioda trajanja osiguranja, isplaćuje se osigurana suma uvećana za dobit ili raznovrsne bonuse. Na taj način, životno osiguranje u inovativnoj usluzi obezbeđuje štednju u slučaju doživljenog broja godina, što je idealna prilika da se zaštite budući prihodi, obezbedi investiranje i generalno sigurna budućnost porodice.

Mnoge osobe odlučuju se za štednju uz životno osiguranje, pre nego za druge oblike investiranja u sadašnjosti za dobijanje novčanih sredstava u budućnosti, zbog niza prednosti. Naime, štedno životno osiguranje omogućava da se mladima obezbedi poklon, nasledstvo, mogućnost školovanja, odlaska na putovanje i mnogi drugi benefiti. Takođe, životno osiguranje u obliku štednje daje priliku da se efikasno isplati određena obaveza ukoliko postoji, kao i da se zaštiti prihod u budućnosti, dobije značajna suma novca kao deo sigurnosti u slučaju nepredviđenih okolnosti i mnogo drugih prednosti. Princip sklapanja ugovora, određivanja nivoa premije osiguranja i drugih elemenata, predmet je dogovora budućeg osiguranika i kompanije.

Osiguravajuće kompanije kao jednu od tradicionalnih usluga, koja danas uključuje i moderne mogućnosti pruža životno osiguranje. Može se ugovoriti u varijanti pokrića rizika usled smrtnog ishoda, a dodatno i bolesti, povreda i nesrećnih okolnosti, kao i varijanta štednje za investiranje i planiranje ulaganja u budućnosti. Bez obzira koji tip usluge je potreban, životno osiguranje daje niz prednosti osiguranicima, kao i njihovim porodicama, posebno u pogledu efikasne zaštite usled različitih okolnosti.

Categories: Život

Tags: ,